05
Januar

Restriktivan budžet limitira proces modernizacije i opremanja OSBiH

Published in BiH
 
Istovremeno, ističu kako su, usvajanjem dokumenata - Pregleda odbrane i Plana razvoja i modernizacije OSBiH, stvoreni preduvjeti u oblasti odbrane za prijem Bosne i Hercegovine u MAP
 
oruzane snage bih puske
 
Sektor odbrane Bosne i Hercegovine, već duži niz godina, suočava se s restriktivnim budžetom koji je znatno niži od očekivanog nivoa izdvajanja od dva posto (BDP-a), što se reflektira na finansiranje potreba Ministarstva odbrane BiH (MOBiH) i Oružanih snaga BiH (OSBiH), a posebno na projekte modernizacije i opremanja OS u skladu s utvrđenom formacijom.
 
Komentirajući Fenin upit u vezi s planovima za modernizaciju OSBiH, a u kontekstu limitiranosti odbrambenog budžeta i aktivacije Akcijskog plana za članstvo u NATO-u (MAP), iz MOBiH-a podsjećaju kako je Predsjedništvo BiH, na sjednici od 24. novembra 2016. godine usvojilo „Pregled odbrane“ i „Plan razvoja i modernizacije OSBiH 2017.-2027“, kao i prateću Odluku o veličini, strukturi i lokacijama OSBiH.
 
Istovremeno, ističu kako su, usvajanjem dokumenata – Pregleda odbrane i Plana razvoja i modernizacije OSBiH, stvoreni preduvjeti u oblasti odbrane za prijem Bosne i Hercegovine u MAP.
 
Iz MOBiH-a, nadalje, pojašnjavaju kako je implementacija dva spomenuta dokumenta planirana u dvije faze, te da je prva okončana kroz izradu i usvajanje dokumenata koji uređuju novu strukturu OSBiH i planove modernizacije po rodovima i službama.
 
Navode i da je u oblasti modernizacije od 16 planiranih projekata sačinjeno 15, a da je jedan u fazi izrade, te da nakon izrade slijedi njihovo odobravanje i operativna realizacija.
 
Inače, realizacija planova modernizacije trebala bi biti finansirana iz budžeta MOBiH i budžeta institucija BiH, te donatorskih sredstava partnerskih zemalja.
 
– Već duži niz godina suočeni smo sa restriktivnim nivoom budžeta koji je znatno niži od očekivanog nivoa izdvajanja od dva posto (BDP-a), što se odražava na finansiranje ukupnih potreba MO i OSBiH, a posebno na projekte opremanja u skladu sa propisanom materijalnom formacijom i modernizacije, s obzirom na to da su kapitalna izdvajanja po Zakonu o finansiranju, nižeg prioriteta u odnosu na finansiranje operativnih troškova – preciziraju iz MOBiH.
 
I pored toga, kako dalje navode, promjenom prioritetizacije, odnosno restruktuiranjem budžeta, osigurava se dio sredstava za kapitalna ulaganja.
 
Na upit o konkretnim projektima, iz MOBiH-a podsjećaju da je, iako restriktivni budžet otežava izradu višegodišnjih kapitalnih projekata, a što je ključno za proces modernizacije, Vijeće ministara BiH u 2015. godini odobrilo četiri višegodišnja projekta.
 
Radi se o projektima – Osiguranje i unapređenje operativnosti helikoptera OSBiH, Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila OSBiH, Nabavka opreme za izvršenje zadaća pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i projektu – Školovanje oficira vojno-evidencijske specijalnosti – avijacija.
 
S obzirom na ograničenost budžetskih sredstava na državnom nivou, dosad nisu osigurana potrebna sredstva za realizaciju spomenutih projekata, ali su pokrenute brojne aktivnosti na planu njihove implementacije.
 
Usljed spomenutih ograničenja dinamika realizacije odobrenih projekata je prolongirana, uz kontinuirano provođenje aktivnosti na djelimičnom osiguranju sredstava za višegodišnje projekte, i to najvećim dijelom putem ušteda, ili nerealizovanim nabavkama u okviru odobrenog Budžeta MOBiH.
 
Stoga, kako iz MOBiH navode, bitno je istaći „veliku podršku partnerskih zemalja kroz doniranje sredstava i opreme, a sve u cilju kvalitetnijeg opremanja i postizanja većeg stepena operativnosti i interoperabilnosti OSBiH za vršenje zakonom propisanih misija, uključujući i učešće u međunarodnim operacijama i događajima, gdje OSBiH ostvaruju dobre rezultate“.
 
– U skladu sa aktuelnim okolnostima i finansijskim mogućnostima, trenutno je operativan višegodišnji projekt zanavljanja i modernizacije (specijaliziranih) motornih vozila OSBiH za koji je osigurano 7.067.000 KM, te projekt nabavke helikoptera u saradnji sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država za koji je trenutno osigurano 7.500.000 KM (iz budžeta 2017. i 2018.). Također, u budžetskom zahtjevu za 2019. godinu planirano je dodatnih 2.000.000 KM za ovaj projekat, uz naznaku da je partnerska strana osigurala u prošloj godini 5.000.000 američkih dolara i iskazala namjeru za osiguranje dodatnih donatorskih sredstava za nabavku helikoptera u cilju opremanja i modernizacije OSBiH u okviru integracijskih procesa – pojašnjavaju iz MOBiH.
 
Navode i da je, uz spomenute, još operativan i projekt remonta postojećih helikoptera OSBiH u iznosu od 7.480.000 KM, iako je u proceduri rješavanje po žalbenom postupku, uz napomenu da bi njegova realizacija bila iznimno značajna za osiguranje potrebne operativnosti postojećih letjelica.
 
– I pored nedostatka ulaganja u opremanje i modernizaciju, OSBiH su pokazale da predstavljaju jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji činilac za pružanje pomoći civilnim organima u slučajevima prirodnih katastrofa – navode iz MOBiH, uz zaključak kako je neophodno osigurati podršju nadležnih institucija za povećanje finansijskih izdvajanja za odbranu, imajući u vidu materijalno stanje sredstava, opreme i infrastrukture, te preuzete obaveze u sklopu zakonom definiranih misija OSBiH.
 
Usto, iz MOBiH-a poručuju kako će ovo ministarstvo i OSBiH i u narednom periodu nastaviti poduzimati aktivnosti na iznalaženju potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju višegodišnjih projekata, orijentiranih ka modernizaciji, opremanju i jačanju ukupnih kapaciteta OS.

Istočna Bosna