25
Juni

Šta je putnicima dozvoljeno unijeti u Bosnu i Hercegovinu?

Published in BiH

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u Bosnu i Hercegovinu trebate biti upoznati sa sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

 

Svaki putnik prilikom ulaska u carinsko područje BiH sa sobom može unijeti lični prtljag.

 

Lični prtljag je sav prtljag koji putnik prijavi nadležnom carinskom organu pri ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu nakon dolaska u to područje, pod uslovom da može dokazati da je navedeni prtljag istovremeno prilikom odlaska iz druge države predao prevozniku kao svoj lični prtljag radi prevoza u Bosnu i Hercegovinu.

 

 

Roba nekomercijalnog karaktera je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca ili lica koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima 

 

U skladu sa članom 207. tačka a) alineja 16) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 58/15) od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lični prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti. Uslovi i postupak za navedeno oslobađanje regulisani su čl. 34. i 35. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina (Službeni glasnik BiH, broj 24/18),.

 

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu:

 

 

duhan i duhanski proizvodi:
do 200 cigareta, ili
do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), ili
do 50 cigara, ili do 250 grama duhana za pušenje, ili
odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda,
alkohol i alkoholna pića:
s učešćem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturisani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili
s učešćem alkohola 22% volumena i manje: 2 litre, ili
odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića,
vino: 4 litre,
pivo: 16 litara.

 

Putnici do 17 godina nisu oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na duhan i duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo.

 

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600 konvertibilnih maraka po putniku i danu, nezavisno od vrste prevoznog sredstva kojim putnik putuje. U navedenu vrijednost ne uračunava se naprijed nabrojana roba (duhan i duhanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo).

 

Vrijednost ličnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za lične potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene navedenog oslobađanja, piše GPMaljevac.

 

Za robu koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika postupajući carinski službenik, oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava usmeno.

 

Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika a koja ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, oslobođena je i od plaćanja:

 

poreza na dodatu vrijednost, shodno članu 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni glasnik BiH, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i
akcize, shodno članu 30. stav (1) tačka c) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

 

 

Ako je vrijednost pojedinog predmeta koji se uvozi veća od 600 konvertibilnih maraka, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više lica (npr. ako putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800 konvertibilnih maraka, ne može se izvršiti podjela vrijednosti te robe pa da se na vrijednost od 600 konvertibilnih maraka roba oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina, a da se na dio vrijednosti od 200 konvertibilnih maraka obračunaju i naplate dažbine, nego će carinski organ obračunati i naplatiti uvozne dažbine i druge indirektne poreze na cjelokuponu carinsku vrijednost predmetnog televizora od 800 KM, ili npr. kada četiri putnika u motornom vozilu uvezu jedan predmet carinske vrijednosti 2.400,00 konvertibilnih maraka, te zahtjevaju primjenu povlastice, ne može se odobriti povlastica, nego se uvozne dažbine i drugi indirektni porezi obračunavaju na ukupnu carinsku vrijednost tog predmeta).

 

Dozvoljeno je 1kg unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu lične pošiljke mesa i mlijeka i njihovih proizvoda pod uvjetom da one dolaze iz države članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Srbije i Sj.Makedonije, a 2kg hrane za djecu ili kućne ljubimce.

 

Unošenje lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda ljekara, recept).

 

Za putovanje iz BiH prema EU većina ovog ne važi jer je pravilo strožije.

Last modified on nedjelja, 25 Juni 2023 16:48

Istočna Bosna